český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Direkt ersättningsprodukt för acceton NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/09 11:27
 DIREKT ERSÄTTNINGSPRODUKT FÖR ACETON

 

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Rengöring av rullar, verktyg för borttagning av luftbubblor och appliceringsverktyg för implementering av polyesterhartser och epoxy.

NEUTRALENE® RG 30 har en optimerad förångningshastighet som har en effektiv verkan även på mycket reaktiva hartser med gel TECAM, på några minuter.

 

UPR-hartser

Homopolymerer, alifatiska PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Sampolyestrar, alifatiska PEA PBS

Sampolyestrar, semi-aromatiska FBT PTT PEN

Homo- och sampolyestrar, aromatiska polyakrylat

Hybrida vinylestrar polyestrar - epoxy

 

EPOXIHARTSER

Epiklorhydrin ECH 

Bisfenol A BPA

Glykol alisfatiskt

Fenolnovolacker

O-kresoler

Hydantoiner (glykol-karbamider)

Bromerade akrylater

 

HÄRDARE EPOXY

Polyisocyanater DDM MDA

Alifatiska aminer

Vattenfria

TGIC (triglycidylisocyanurat)

 

NEUTRALENE är ett utmärkt utspädningsmedel , rengöringsmedel för verktyg och appliceringsutrustning, inklusive cirkulerande, ösningsmedelsbaserade färger.

 • Naturliga sickativ
 • Cellulosa
 • Gummi
 • Vinyl
 • Akryl
 • Polyestrar
 • Fenoler (resoler)
 • Aminoplaster
 • Polykarbamide
 • Epoxy 2 K (2 komponenter)
 • Polyuretan 2 K (2 komponenter)

 

Den ersätts med fördel toxikologiskt

Med Xylen –Toluene/MEK – MIBK-blandningar

 

Används inte på lösningsmedelsbaserade färger, använd inte vattenbaserade färger (vattenlösliga). Använd inte som utspädningsmedel (med rätt viskositet) på epoxysystem och polyuretaner.

 

EKONOMISKA ASPEKTER

Réduction des consommations
NEUTRALÈNE® RG 30 har ett ångtryck på 1,2 kPa vid 20 °C.
Aceton har ett ångtryck på 24,7 kPa vid 20 °C, mer än 20 gånger högre än för NEUTRALÈNE RG 30. Följaktligen är det lätt att härleda en kraftig minskning av lösningsmedelsförbrukningen., ca 5 gånger, och undvik onödig förlust genom avdunstning. Det är väl känt att aceton ofta kräver flera applikationer efter varandra, på grund av dess nästan omedelbara förångningshastighet.

 

Återvinningsbar, återanvändningsbar

NEUTRALENE® RG 30 är en azeotrop, dess destillationspunkt är på 125 °C.
Den är lätt att återställa, destillerbar och återanvändbar, utan någon förlust av dess fysikalisk-kemiska egenskaper.
Destillationspunkten kan sänkas med ca. 30 % när du använder en vakuumstilla. Destillationen är då fullständig och extremt snabb, vid 90 °C.

 

För rengöring av verktyg genom blötläggning i slutet av produktionen eller rengöring av tillverkningsutrustning för hartser, tankar, ventiler, pumpar...

 

                    Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

 Visuell

Klar

-

Färg

 Visuell

Färglös

-

Lukt

 Olfaktorisk

Egenskap

-

Densitet vid 25 °C

 NF EN ISO 12185

889

kg/m3

Brytningsindex

 ISO 5661

1,3970

-

Fryspunkt

 ISO 3016

-50

°C

Kokning - Destillation

ISO 3405

119–126

°C

Ångtryck vid 20°C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Löslighet i vatten

 -

0,01

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

 NF EN 3104

0,86

mm²/s

Syravärde

 EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodvärde

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Vatteninnehåll

 NF ISO 6296

<0,1

%

Återstod efter avdunstning

 NF T 30-084

0

%

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

 ASTM D 1133

>150

-

Förångningshastighet

 -

4,30

minuter

Ytspänning vid 20°C

 ISO 6295

27,5

Dynes/cm

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

 ISO 2160

1a

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

NF EN 22719

30

°C

Självantändningspunkt

 ASTM E 659

>230

°C

Nedre explosionsgräns

 NF EN 1839

1,2

% (volym)

Övre explosionsgräns

 NF EN 1839

13,7

% (volym)

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

 CLP-förordning

0

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

 GC-MS

0

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Fara för vatten

WGK Tyskland

1

vattensäker

klass

Primär biologisk nedbrytbarhet, CEC, 21 dagar vid 25 °C

L 33 T82

>70

%

Biologisk lättnedbrytbarhet OCDE 301 A på 28 dagar

Upphörande av COD

ISO 7827

>70

%

Biologisk lättnedbrytbarhet och ultimat OCDE 301 D på 28 dagar

Uppdaterad MITI

72

 

 

Försiktighetsåtgärder vid användningProdukt klassificerad som brandfarlig, flampunkt lägre än 63 °C. Produkt som inte innehåller någon klassificerad råvara, CMR-toxisk, skadlig, irriterande eller sensibiliserande. Se säkerhetsdatabladet. Läs etiketten på förpackningen noggrant. Vid splittring, anmäl detta på den nya förpackningen. Används oblandad, blandas inte med vatten.

NEUTRALENE® RG 30 är ett kraftfullt lösningsmedel, hartser, gör ett preliminärt test vit ytrengöring på på plastmaterial och elastomerer.

 

SAMMAMFATTANDE BESKRIVNING

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE