český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Okamžitá náhrada za aceton NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/03/20 10:00

OKAMŽITÁ NÁHRADA ZA ACETON

 

 

 

 

OBLASTI POUŽITÍ

Čištění válečků, odstraňovačů bublinek a nářadí pro aplikování polyesterových a epoxidových pryskyřic.

 

NEUTRALENE RG 30 má optimální rychlost vypařování, což umožňuje práci i s velmi reaktivními pryskyřicemi, jejichž doba použitelnosti (GEL TECAM) je velmi krátká, pouze několik minut.

 

UPR PRYSKYŘICE

Alifatické homoplymery PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Alifatické co-polyestery PEA PBS

Polo aromatické co-polyestery FBT PTT PEN

Aromatické homo a co-polyestery Poly akryláty

Hybridní vinylestery  polyestery - epoxy

 

EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Epichlorhydrin ECH

Bisfenol A BPA

Alifatický glykol

Fenolické Novalaky

O krezoly

Hydantoiny (močovinové glykoly)

Bromy, akryláty

 

EPOXIDOVÉ ZPEVŇOVAČE

DDM MDA polyisokyanáty

Alifatické aminy

Bez vody

TGIC (triglyceridové isokyanáty)

 

NEUTRALENE RG 30 je skvělé rozpouštědlo, čistící prostředek na nástroje či pracovní materiál a prostředek na oplachování, včetně nátěrových barev na bázi rozpouštědla.

 • Přírodní sušičky
 • Celulózy
 • Pryže
 • Vinyl
 • Akryly
 • Polyestery
 • Fenolika (resoly)
 • Aminoplasty
 • Polycarbamides
 • 2 K epoxidy (2 složky)
 • Polyurethany 2 K (2 složky)

 

Po toxikologické stránce příznivě nahrazuje

směsi xylenu - toluenu / MEK - MIBK

 

Používá se pouze u nátěrových barev na bázi rozpouštědla, nesmí se používat u nátěrových barev na bázi vody. Nepoužívat jako rozpouštědlo na epoxi a polyuretanových systémech (problémy viskozity).

 

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Snížení spotřeby
NEUTRALENE® RG 30 má tlak par 1,2 kPa při 20 °C.
Aceton má tlak par 24,7 kPa při 20 °C, více než 20krát vyšší než NEUTRALENE RG 30. Z toho je možné vyvodit silné snížení spotřeby rozpouštědla, řádově 5krát, a vyhnout se jakýmkoli zbytečným ztrátám odpařováním. Je dobře známo, že aceton často vyžaduje několik po sobě jdoucích aplikací
z důvodu jeho téměř okamžité rychlosti odpařování.

 

Recyklovatelná, opakovaně použitelný

NEUTRALENE® RG 30 je azeotrop, jeho destilační bod je 125 °C.
Je snadno obnovitelný, destilovatelný a znovu použitelný, aniž by došlo ke ztrátě jeho fyzikálně-chemických vlastností.
Při použití vakuového destilačního přístroje lze bod destilace snížit asi o 30 %. Při 90 °C je destilace úplná a extrémně rychlá.

 

Určený na čištění nástrojů namáčením na konci výroby nebo čištění zařízení na výrobu pryskyřic, nádrží, ventilů, čerpadel.

 

                                  Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhled

  Vizuální

Čirý

-

Barva

  Vizuální

Bezbarvý

-

Vůně

  Čichový

Charakteristika

-

Objemová hmotnost při 25°C

  NF EN ISO 12185

889

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

1,3970

-

Bod mrznutí

  ISO 3016

-50

°C

Var - Destilace

ISO 3405

119-126

°C

Tlak par při 20°C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Rozpustnost ve vodě

  -

0,01

%

Kinematická viskozita při 40°C

  NF EN 3104

0,86

mm²/s

Kyselost

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vlhkosti

  NF ISO 6296

<0,1

%

Zbytek po odpaření

  NF T 30-084

0

%

FUNKČNÍ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

  ASTM D 1133

>150

-

Rychlost vypařování

  -

4,30

minut

Povrchové napětí při 20°C

  ISO 6295

27,5

Dynes/cm

Koroze měděné čepele 100h při 40°C

  ISO 2160

1a

Kótování

VLASTNOSTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutí (vakuum)

NF EN 22719

30

°C

Bod samovznícení

  ASTM E 659

>230

°C

Spodní mez výbušnosti

  NF EN 1839

1,2

% (obsah)

Horní mez výbušnosti

  NF EN 1839

13,7

% (obsah)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Obsah látek CMR, dráždivých, korozivních

  Nařízení CLP

0

%

Obsah zbytkového metanolu pocházejícího z transesterifikace

  GC-MS

0

%

ENVIROMENTÁLNÍ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Rizika pro vodu

WGK Německo

1

Bez rizik pro vodu

třída

Primární biologická odbouratelnost CEC 21 dnů při 25°C

L 33 T82

>70

%

Jednoduchá biologická odbouratelnost OCDE 301 A 28 dnů

Zmizení COD

ISO 7827

>70

%

Jednoduchá a konečná biologická odbouratelnost OCDE 301 D 28 dnů

Modifikovaný MITI

72

 

 

Upozornění pro použitíVýrobek je klasifikován jako hořlavý, bod vzplanutí pod 63 °C. Výrobek neobsahuje žádné klasifikované, CMR, toxické, zdraví škodlivé, dráždivé nebo senzibilizující složky. Viz bezpečnostní list. Pozorně si přečtěte štítek na obalu. V případě rozdělení obalu štítek nalepte na nový obal. Výrobek používejte v čistém stavu, nemíchejte s vodou.

NEUTRALENE® RG 30 je ředidlo, silné rozpouštědlo pryskyřic; proveďte předběžnou zkoušku v případě přípravy povrchu na plastových nebo elastomerových materiálech.

 

PREZENTACE

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr

Barel 200 L

 

Kanystr 20 L

Kanystr 5 L

 

 

 

 

Hledáte jiný produkt?

Prohlédněte si celý náš sortiment kliknutím na obrázek

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC úsporné rozpouštědlo nahrazující aceton Rychlé rozpouštědlo polyesterů, epoxidů a gelcoatu. Čistí nástroje pro aplikaci směsí při stratifikaci a coatingu. Nahrazuje aceton, velmi vznětlivý, dráždivý, poškozující nervový systém, narkotický s negativními účinky na neurologický a trávicí systém. Náhražka acetonu. Čím nahradit aceton. Prostředek nahrazující aceton. Rozpouštědlo aceton. Rozpouštědlo polyesterů. Ředidlo polyesterů. Rozpouštědlo čistící polyestery. Dodavatel náhražek acetonu. Náhražka acetonu. Alternativní rozpouštědlo acetonu. Substituce acetonu. Nahradit aceton. Alternativní rozpouštědlo polyesteru. Ředidlo polyesterů. Náhražka cmr. Náhrada cmr.

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE